VerenigingsFokreglement

Op de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2011 is het nieuwe VerenigingsFokReglement door de leden goedgekeurd. Dit nieuwe reglement is geldig vanaf 2 februari 2012, maar om de leden de gelegenheid te geven zich op de hoogte te stellen van de nieuwe regels, heeft het bestuur besloten om voor dekkingen vanaf 1 maart 2012 de regels te gaan handhaven. 

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement

1 ALGEMEEN

1.1 Dit reglement voor de vereniging Nederlandse Duitse Doggen Club (NDDC) beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de Duitse Dog zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging voor de NDDC. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de NDDC op 31 oktober 2011. Inhoudelijke aanpassingen van dit Verenigingsfokreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de NDDC.
1.2 De definities en regelgeving zoals deze zijn vastgesteld in het Kynologisch Reglement (KR) van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland zijn ook van toepassing op dit Verenigingsfokreglement.
1.3 Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de NDDC en voor alle fokactiviteiten op zijn adres voor het ras de Duitse Dog. Het bestuur van de NDDC verplicht zich, de door de ledenvergadering van de Raad van Beheer vastgestelde wijzigingen van het KR, die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond door te voeren in het Verenigingsfokreglement. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de NDDC hier in gebreke blijft.

2. FOKREGELS

2.1 De volgende combinaties van fokreu en fokteef zijn niet toegestaan:vastgesteld in het KR.
2.2 Herhaalcombinaties
: geen beperking.
2.3 Minimum leeftijd reu
: de minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.
2.4 Aantal dekkingen: een reu mag maximaal 20 nesten per kalenderjaar voortbrengen.
2.5 Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
2.6 Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een Nederlandse fokker voor een dekking een dekreu gebruikt, die in het stamboek van een buitenlands door de FCI erkend stamboek is ingeschreven, dan moet deze dekreu voldoen aan de eisen, die gelden in dat betreffende land, waar de dekreuhouder woont.
2.7 Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS

3.1 Minimum leeftijd teef: de teef mag op het tijdstip van de dekking niet jonger zijn dan 18 maanden
3.2 Maximum leeftijd 1e dekking teef: de teef mag bij de dekking voor het eerste nest niet ouder zijn dan 60 maanden.
3.3 Maximum leeftijd teef
: de teef mag niet worden gedekt na de dag waarop zij 84 maanden wordt.
3.4 Aantal nesten: een teef mag gedurende haar leven in Nederland maximaal 4 nesten krijgen.
3.5 Periodiciteit nesten: Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1 Gezondheidsonderzoek(screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen aangewezen door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
4.2 Verplichte screeningsonderzoeken
.
4.2.1 Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op heupdysplasie waarbij de volgende combinaties zijn toegestaan: A-A; A-B; A-C; B-B; B-C; C-C
4.2.2 Er mag uitsluitend gefokt worden met dieren die DCM vrij zijn, verklaard door een bevoegde dierenarts in Nederland; dit onderzoek mag niet ouder zijn dan één jaar. Een lijst van bevoegde dierenartsen vindt u hier.
4.2.3 Van de ouderdieren dient bloed opgeslagen te worden in een door de NDDC aan te wijzen bloedbank. Het bloed dient afgenomen te worden door een in Nederland praktijkuitoefende dierenarts.
4.2.4Van de ouderdieren wordt een gezondheidsverklaring, aan de hand van het door de NDDC gebruikte formulier, afgegeven door een in Nederland praktijkuitoefenende dierenarts verlangd.
4.3 Epilepsie
: ouderdieren die lijden aan epilepsie mogen niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet.
4.4 Erfelijke aandoeningen
: Met honden, waarbij is vastgesteld, dat ze lijden aan een of meer erfelijke of andere aandoeningen, waardoor de gezondheid of het welzijn van de pups in gevaar kan komen, mag niet worden gefokt.

5. GEDRAGSREGELS

5.1 Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven, of wanneer de rasstandaard geen (actuele) beschrijving van het karakter bevat, zoals redelijkerwijs van het betreffende ras mag worden verwacht.
5.2
Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht.
7.2. Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1 Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en het inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten, geadministreerd in een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees Dierenpaspoort. De pups dienen bij aflevering vrij van parasieten te zijn.
8.2 Aflevering pups
: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan in de tiende levensweek.
Tussen de (pup)enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.
8.3 Gezondheidsonderzoeken pups
: gezondheidsonderzoeken anders dan horend bij het entingprogramma gekoppeld aan het Europees Dierenpaspoort zijn niet verplicht.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1 Dit reglement is niet van toepassing op de inschrijving van honden die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
9.2
Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
9.3
Over eventuele uitzonderingen op dit reglement beslist het bestuur.

10. INWERKINGTREDING

10.1 Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op het tijdstip zoals dit is bepaald door de ALV van de NDDC, doch niet eerder dan na de ALV van 31 oktober 2011 en goedkeuring door de RvB.

Mocht u nog vragen hebben aangaande dit reglement dan kunt u contact opnemen met de afdeling Kynologische Zaken bereikbaar per telefoon  of per email kynologischezaken@nddc.nl