Inschrijfformulier NDDC

Ondergetekende verklaart met ingang van heden lid te willen worden van de Nederlandse Duitse Doggen Club.
Dit tot wederopzegging, welke hij/zij vóór 1 dec. van het lopende verenigingsjaar aan de ledenadministratie zal bekendmaken.

Hij/zij zal de benodigde inschrijfgelden, inschrijfgeld en contributie, binnen 8 dagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de
inschrijfgelden voldoen en gaat akkoord met de doelstelling en reglementen als samengevat in de statuten en huishoudelijk reglement van de NDDC.

Uw naam*
Voornamen
Geboortedatum*
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
E-mailadres

Gezinsleden

Naam en voorletters

geboortedatum

Echtgenoot/echtgenote
Kinderen vanaf 18 jaar

 

Comments are closed.