Puppybemiddeling

Voorwaarden voor puppybemiddeling

Ingaande  1 januari 2013.

 • De fokker dient het verenigingsfokreglement van de NDDC na te leven.
 • De fokker dient, bij de geboorte van de pups, tenminste één jaar lid te zijn van de NDDC.
 • Nesten moeten binnen 10 dagen na de geboorte worden aangemeld bij het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de nestcontrole.
 • Nesten kunnen mits goedgekeurd bij de nestcontrole, vanaf een leeftijd van vijf weken op de puppylijst worden geplaatst en kunnen tot een maximale leeftijd van 6 maanden hierop vermeld blijven.
 • De fokker verplicht zich mutaties z.s.m. door te geven aan de commissie nestcontrole.
 • Per gefokt en voor bemiddeling aangemeld nest is de fokker een bijdrage verschuldigd voor de puppybemiddeling, welke vooraf dient te worden voldaan. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het aantal pups in het nest en kan jaarlijks herzien worden door het bestuur van de NDDC.
  a. Als de fokker naast het voor puppybemiddeling aangemelde nest nog een of meer niet aangemelde nesten heeft, komt het wel aangemelde nest niet voor bemiddeling in aanmerking.
  b. Als de fokker, nadat een nest voor puppybemiddeling in aanmerking is gekomen, een of meer nesten krijgt, die niet worden aangemeld of gecontroleerd dan wel niet voor bemiddeling in aanmerking komen, dan komt het aangemelde nest niet langer in aanmerking voor bemiddeling en wordt terstond van de puppylijst verwijderd.
  c. De fokker zal onmiddellijk, als zich het geval bedoeld in lid b van dit artikel voordoet, hiervan melding doen aan het voor puppybemiddeling en nestcontrole verantwoordelijke bestuurslid.
 • Iedere fokker verplicht zich, indien een nest voor bemiddeling wordt aangemeld nestcontrole toe te laten.
 • Ouderdieren dienen EuDDC goedgekeurd te zijn en tevens op het moment van de dekking te beschikken over een DCM-vrij verklaring, welke niet ouder mag zijn dan één jaar. De goedkeuring dient voor de geboorte van de pups geschied te zijn.
 • Buitenlandse EuDDC goedgekeurde reuen, mits niet eerder in Nederland afgekeurd, worden gelijkgesteld met in Nederland goedgekeurde reuen. Van in het buitenland goedkeurde reuen dient een kopie van het aankeuringsbewijs te worden overlegd. **
 • Door aanmelding van het nest voor de puppybemiddeling verklaart de fokker ermee akkoord te gaan dat de NDDC alle gegevens van het betreffende nest openbaar kan maken.
  a. Indien een nest niet wordt goedgekeurd dan wel wordt afgewezen voor puppybemiddeling, kan de fokker tegen het besluit tot weigering van de bemiddeling binnen 7 dagen na het nemen van het besluit bezwaar aantekenen bij het bestuur van de NDDC.
  b. Het bestuur beslist binnen 7 dagen over het ingediende bezwaar,maar kan deze termijn met eenmaal zeven dagen verlengen.
  c. Wanneer het bestuur niet binnen de in lid b van dit artikel gestelde termijn een besluit heeft genomen, zal het nest geacht worden te zijn goedgekeurd en alsnog in aanmerking komen voor bemiddeling.
 • Over eventuele uitzonderingen op deze voorwaarden beslist het bestuur.

Naar aanleiding van de fokkersvergadering op 1 dec. 2012 zijn de tarieven puppybemiddeling vastgesteld op:

€ 50,- voor de dekmelding en bemiddeling tot 5 puppen
€ 10,- voor ieder pup vanaf de zesde pup

Om aan de voorwaarden voor puppybemiddeling via de NDDC te voldoen dienen de ouderdieren onder meer EuDDC goedgekeurd te zijn. Voor in het NHSB ingeschreven Duitse Doggen is de EuDDC aankeuring enkel en alleen voorbehouden aan de NDDC.

In Duitsland (DDC) wordt voor Nederlandse dekreuen, die langer dan 2 jaar geleden zijn goedgekeurd, een zogenaamde definitieve foktoelating gevraagd. Daarover heeft de NDDC inmiddels met de DDC afspraken gemaakt die luiden:
De definitieve foktoelating voor Duitsland, in navolging van een eerder gedane EuDDC-aankeuring, kan voor in het NHSB ingeschreven honden uitsluitend gedaan worden door de NDDC, als lid van de EuDDC.

De kosten voor een EuDDC aankeuring bedragen voor leden van de NDDC:

Aankeuring incl. gezondheidsverklaring € 55,-
Herkeuring of keuring voor de definitieve foktoelating in Duitsland € 30,-

De keuring voor de definitieve foktoelating in Duitsland zal plaatsvinden volgens het in Duitsland door de DDC gehanteerde protocol. Indien een reeds voor Nederland goedgekeurde hond bij deze aankeuring niet geschikt wordt geacht voor de fokkerij dan geldt dit, in verband met het bevorderen van de gezondheid, vanaf dat moment ook voor Nederland.

Comments are closed.